Huisregels

- Het lidmaatschap gaat in bij de eerste inning van contributie.

- De statuten en reglementen van de KNGU en van de vereniging dienen te worden
   nageleefd.

- Er dient geen schade berokkend te worden aan de vereniging of KNGU.

- De rechten van leden zijn vastgelegd in het Huishoudelijk reglement.

- We verwachten van jeugdleden dat ze mee doen aan jaarlijkse acties zoals o.a. de
   Grote Clubactie.

- Wij verwachten van ieder lid om hand- en spandiensten te verrichten in de zaal met
   b.v. klaarzetten en opruimen, daar waar de leiding hierom vraagt. Dit geldt ook voor
   speciale evenementen zoals uitvoeringen.
   Ook ouders van jeugdleden kunnen hierom gevraagd worden.

- Voor selectieleden gelden aparte regels die vermeld worden bij deelname.

- Sportzalen mogen alleen betreden worden met zaal sportschoenen en wanneer de
   leiding aanwezig is.

- Overplaatsing naar een andere groep kan alleen in overleg met de leiding.

- Er is geen les wanneer de basisscholen vakantie hebben.

- Opzegging lidmaatschap schriftelijk of per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie.

- Indien leden zich binnen drie maanden na opzegging weer aanmelden, zijn de
   tussentijdse contributiebedragen alsnog verschuldigd.

Veel plezier bij onze gymvereniging.
Bestuur s.c. Kwiek Olympiádos,